អំពីវគ្គសិក្សាអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់
Prepare yourself for a brighter future

អំពីវគ្គសិក្សាអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់

គោលបំណងរបស់ វគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់វីសូពិសេស គឺដើ​ម្បីរួម​ចំណែកផ្តល់នៅជំនាញភាសាអង់គ្លេសទៅដល់យុវជនដែលគាត់ជឿជាក់ថា ការចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងធ្វើអោយអនាគតរបស់គាត់កាន់តែភ្លឺត្រចះត្រចង់។ វគ្គសិក្សាអង់គ្លេសរបស់ពួកយើងមានភាពងាយស្រួល ទាក់ទាញ និងមិនពិបាកក្នុងការអនុវត្ត។

មេរៀន

មេរៀន

ចំនួនសិស្សដែលបានរៀន

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ពាណិជ្ជកម្ម

ដៃគូសហការ

  • Partner