អំពីវគ្គសិក្សាអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់
Prepare yourself for a brighter future

អំពីវគ្គសិក្សាអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់

វីសូពិសេសយល់ច្បាស់ពីភាពលំបាក និងគុណតម្លៃនៃការសិក្សា គោលបំណងរបស់វគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះ គឺដើម្បីរួមចំណែកជួយប្អូនៗរៀនត្រៀមមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដូចជា គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និង​ ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ត្រៀមប្រលងថ្នាក់ទី១២​ អោយបានជោគជ័យ។ វគ្គសិក្សាអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់ វីសូពិសេសមានភាពងាយស្រួល ទាក់ទាញ និងមិនពិបាកក្នុងការអនុវត្ត ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះដោយឥតគិតថ្លៃ 

មេរៀន

មេរៀន

ចំនួនសិស្សដែលបានរៀន

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ពាណិជ្ជកម្ម

ដៃគូសហការ

  • Partner