ត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់ជាមួយ វគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់វីសូពិសេស

មេរៀន

4 ចំនុច ដើម្បីអោយការសិក្សារបស់អ្នកមានភាពជោគជ័យ

Register Register

1.  ចុះឈ្មោះ


ចុះឈ្មោះជាមួយវគ្គសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់វីសូពិសេស។ ចាប់ផ្តើមដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់អ្នក។

Register Register

2.ចាប់ផ្តើមមេរៀន


ចាប់ផ្តើមមេរៀន ខ្លីៗ និងមានភាពងាយស្រួលរបស់យើង។

Register Register

3. អនុវត្ត


សូមអនុវត្តនៅអ្វីដែលអ្នកបានរៀន​ ដោយនិយាយទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក មិត្តភក្តិ រឺក៏ជនបរទេស។

Register Register

4. ទទួលយករង្វាន់


ទទួលស្គាល់នៅការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗ។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ពត៍មានបន្ថែម