វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស សន្ទនា

វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស សន្ទនា

អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមប្រឡងពីកំរិតនេះទៅ

ចាប់ផ្តើមការប្រឡង
ជំពូក 01 /04
2:31 នាទី

ការណែនាំខ្លួន

ចាប់ផ្តើម
ជំពូក 02 /04
3:31 នាទី

ការទិញលក់

ជាប់សោរ
ជំពូក 03 /04
4:50 នាទី

ការណែនាំអំពីកន្លែងទេសចរណ៍

ជាប់សោរ
ជំពូក 04 /04
4:31 នាទី

ការប្រាប់ទិសដៅ

ជាប់សោរ