វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋាន

វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋាន

អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមប្រឡងពីកំរិតនេះទៅ

ចាប់ផ្តើមការប្រឡង
ជំពូក 01 /05
10 នាទី

អក្ខរក្រមភាសាអង់គ្លេស

នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងបានរៀនអំពីអក្សរក្នុងភាសាអង់គ្លេស។​

ចាប់ផ្តើម
ជំពូក 02 /05
10 នាទី

អំពីលេខ

ក្នុ្ងងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពីលេខ ពី 1 ទៅ 100

ជាប់សោរ
ជំពូក 03 /05
10 នាទី

អំពីពណ៌

ក្នុងមេរៀន​នេះអ្នកនឹងរៀនពណ៌ទាំង 12 ជាភាសាអង់គ្លេស  

ជាប់សោរ
ជំពូក 04 /05
10 នាទី

តំបន់ទេសចរណ៍

ក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពីតំបន់ទេសចរណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស។​

ជាប់សោរ
ជំពូក 05 /05
10 នាទី

ទិសដៅ

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពីទិសដៅជាភាសាអង់គ្លេស។  

ជាប់សោរ